د کانونو د زیربنا انجنیري څانګه :

 

 

                  

  سفر په هندوستان کی                                                                                                          د کانونو د زیربنا انجنیري څانګه د متحده ایلاتو ته رسمی سفر

                                                                                                                              

                                                                                                                                     د کانونو د زیربنا انجنیري څانګه ترکی ته رسمی سفر