په پرانسته توګه د کانونودرا ایستلو انجنیری څانګه:

 دګټوروموادو د راایستلودیپارتمنت چی د ۱۳۹۴ لمریزکال د جیولوجی او کانونودپوهنځی په چوکات کی دکانونو د راایستلواو دخامو موادو د غنی کولو په موخه د هیواد په صنعت کی د یوه تکمیل کونکی عنصر په توګه په فعالیت شروع اود قشری (ډبروسکاره) ، رنګه فلزاتو،توروفلزاتو، نادره فلزاتواونوروکانونودراایستلولکه قیمتی ډبری، نیمه قیمتی ډبری ، تزینی اوساختمانی ډبرودراایستلوپه موخه بنسټ کیښول شوچی دخپل فعالیت نه تر دی دمه یی پر پرانسته اودځمکی لاندی طریقه په مشترکه توګه ۷۰۲ تنه انجنیران د لسانس په کچه ، ۳۵۰ تنه د ماستری په کچه او۳ تنه متخصصین د دوکتورا په کچه تربیه ،هیواد ته د خدمت او داقتصادی کچی دلوړولوپه منظور ټولنی ته وړاندی کړی دی.

          د دیپارتمنت د وړاندیز اودکانکوردازموینی له لیاری دنوی زده کړیال نسل د زیات جذب په موخه  نوموړی دیپارتمنت په ۱۳۹۲ لمریزکال کی په دودیپارتمنتونو هریو، په پرانسته توګه دکانونودراایستنی انجنیری دیپارتمنت او دځمکی لاندی طریقه د کانونو دراایستنی انجنیری دیپارتمنت  باندی وویشل شول، چی په پرانسته توګه دکانونودراایستلوانجنیری ديپارتمنت په  ۱۳۹۲کا ل کی د جیولوجی اوکانونوپوهنځی په چوکات کی په ځانګړی توګه خپل فعالیت پیل کړ چی په دی توګه دنوموړری دیپارتمنت درسی پلان په منظمه توګه نوی او ټولی علمی اوتدریسی برنامی یی  د کانونودرا ایستنی دیپارتمنت مطابق اود هیواد دصنعتی جوړښت اودهغود خصوصیاتو په نظر کی نیولوسره دنوموړی څانګی انجنیرانود اړتیاومطابق په پرانسته توګه ترتیب اود استفادی وړوګرځیده  چی ددغه پلان مطابق دنوموړی ديپارتمنت زده کړیالان  د سمستر په اوژدوکی په تیوریتیکی او تخنیکی  توګه دټولومضامینو درسونه دلکچر په ډول استماع اود خپلو علمی تجاربو په اساس  په تولیدی موسساتو کی دخپلو عملی کارونو د سرته رسولو په موخه نوموړی دیپارتمنت دی موضوع ته جدی توجه کړی او په دی اساس د کانونو او پطرولیم له وزارت سره له نیژدی اړیکی لری.

         دیادولووړ ده چی دنوموړی دیپارتمنت زده کړیالان دکانونوپه طرحه ریزی ، په پرانسته توګه  دکانونوترانسپورتیشن، په پرانسته او دځمکی لاندی طریقی دمعدنی حفریاتو کینل، د برمی او انفجار ، قمیتی اونیمه قیمتی ډبرو، نادره فلزاتو، په میکانیزه توګه دساختمانی ډبرو، دتولیدی پروسواودکانونود بیا روغونی په برخه کی په پرانستی توګه اړین مهارتونه لاس ته راوړی او په مستقله توګه د هیواد په صنعتی برخه کی د کار کولو اړتیا لری.

لکه څنګه چی په پرانسته توګه د کانونود راایستنی دیپارتمنت چی د جیولوجی پوهنځی په چوکات کی د ځوان نسل د تربیی په موخه په فعالیت بوخت دی دلمړی ځل لپاره یی په ۱۳۹۲ لمریزکال کی د کانکور دازموینی له لیاری ۴۳ تنه زده کړیالان نوموړی دیپارتمنت ته جذب چی دامهال په دریم صنف کی په خپلو زده کړو مشغول دی.

دیادولو وړ ده چی په پرانسته توګه د کانونو د راایستنی انجنیری دیپارتمنت هوډ لری چی په راتلونکی کی په ګډه توګه د ځمکی لاندی طریقه سره د کانونو درایستنی انجنیری له ديپارتمنت سره د ماستری په کچه پرګرام شروع کړی.

په پرانسته توګه د کانونو انجنیری دیپارتمنت کی فعلأ څلور تنه استادان چی دوه تنه یی د ماستری  اودوه تنه یی د لسانس په کچه زده کړی لری چی په تدریس مشغول چی نومونه یی په لاندی توګه دی.

پوهنوال دیپلوم انجنیر عبدالهادی  واحدای  د ديپارتمنت آمر

پوهنیار محمد تمیم  احمدی استاد

پوهنیار دیپلوم انجنیر نصیراحمد سلطانی  استاد

پوهیالی امان الله زاهد استاد

په پرانسته توګه د کانونوراایستنی انجنیری دیپارتمنت فعالیتونه ( کړنی )

په پرانسته توګه د کانونو درا ایستنی انجنیری دیپارتمنت دتاسیس نه را په دیخوا د نوموړی دیپارتمنت استادانو دنه ستړی کیدونکو هلوځلوپربنسټ وکولی شول چی په لنډه موده کی دنړی له مختلفوهیوادونوسره چی دلوړوزده کړووزارت سره د هیواد دمختلفوپوهنتونونوداستادانودعلمی اومسلکی کچی دلوړوالی په منظورقراردادلری توجه جذب او اړیکی ټینګی کړی چی له دی جملی نه د آلمان اوایران هیوادنوهمکاریوته اشاره کولی شو.

لکه څنګه چی  نوموړی ديپارتمنت په ۱۳۹۲ کال کی د جیولوجی اوکانونو پوهنځی په چوکات کی په مستقلانه توګه کار پیل کړاود نوی تاسیس شوی دیپارتمنتونوله جملی نه شمیرل کیزی په لمړی ځل یی ۴۳ تنه زده کړیلان د کانکوردازموینی نه ورسته چی د لوړوزده کړووزارت له خوا اخستل کیژی  نوموړی دیپارتمنت ته معرفی اوپه نوموړی دیپارتمنت کی جذب شول.

دیادولووړده چی په پرانسته توګه د کانونودرا ایستنی انجنیری دیپارتمنت دری تنه محترم ښونکی هریوپوهنوال دوکتورمحمدرحیم قسیمی د پوهنوالی رتبی نه د پوهاندی رتبی، ښاغلی عبدالهادی واحدی د پوهندویی رتبی نه دپوهنوالی رتبی او ښاغلی محمدتمیم احمدی د پوهیالی رتبی نه دپوهنیاری رتبی ته ترفیع وکړی ، چی دنوموړی دیپارتمنت  دوه تنه استادانو هر یو ښاغلی پوهاند محمد رحیم قسیمی په پرانسته توګه د کانونودراایستنی تکنالوژی او ښاغلی پوهنوال عبدالهادی واحدی د معدنی ماشینونوترنامه لاندی یو کتاب طبعه اوپه نشر ورسوی.

نوموړی دیپارتمنت په لنډه موده کی وکولی شول چی دیپارتمنت  ټول اوپه خاصه توګه ځوان استادان د هغوی دعلمی او مسکلی کچی دلوړوالی په موخه دهیواد نه بهر مختلفوهیوادونوته  ولیګی چی په لاندی توګه یی له سفرونویادونه کولی شو.

دکانونوپه برخه کی دتجاربولاسته راوړلو،علمی او مسلکی کچی لوړوالی ، دعلمی تجاربودشریکولو اودځینی کانونولکه دطلا کان نه دلیدو په موخه د ښاغلی پوهنوال دیپلوم انجنیرعبدالهادی واحدی اوه ورځنی سفرد ترکیی هیوادته.

همدارنګه د ښاغلی پوهنوال دیپلوم انجنیرعبدالهادی واحدی دفرایبرګ پوهنتون جرمنی هیواد ته پنځلس ورځنی سفر،دجرمنی په هیواد کی دځینی کانونو نه لیدنه ، د نوموړوکانونو نه دنوی تکنالوژی داستعمال نه دتجاربولاسته راوړنه ،دعلمی اومسلکی کچی لوړول ، په نوموړی پوهنتون کی د متخصصینوسره دعلمی اومسلکی تجاربو شریکول، دنوی کریکولم دجوړولو په برخه کی ګډه کاراودنوموړی دیپارتمنت د ځوانواستادانودعلمی اومسلکی کچی دلوړوالی په موخه خبری اتری ددی سفرله موخو څخه وی.

په پرانسته توګه دکانونودرا ایستنی انجنیری دیپارتمنت د دو تنو ښاغلو استادانوهر یوپوهاند دوکتور محمد رحیم قسیمی اومحترم پوهنیار محمد تمیم احمدی په رسمی توګه لمړی د ترکیی او ورسته بیا د امریکا هیواد ته سفر، ددی سفر موخه د METU ترکیی پوهنتون نه لیدنه ، داستادانودعلمی اومسلکی کچی لوړوالی ، د درسی نصاب یا کریکولم سره اشنایی، د استادانود تدریس طریقه، د ترکیی د METU پوهنتون نه د علمی تجربولاس ته راوړنه ، د کابل پولی تخنیک پوهنتون په پرانسته او دځمکی لاندی توګه د کانونو را ایستنی دیپارتمنتونوپه درسی پرګراموباندی بحث او مناقشه ، په ترکیه کی د مختلفودیپارتمنتونو، لابراتوارونو، کتاب خونواو نوروبرخواو همدارنګه په پرانسته توګه  د ځینی کانونو لکه د ډبروسکرو، د طلا ،  سودا او ساختمانی ډبروکانونونه لیدنه وه .

د دوتنو هر یو استاد پوهاند محمد رحیم قسیمی او پوهیالی محمد امان زاهد اته ورځنی سفر د ایران هیواد ته چی د نوموړی سفر هدف د ایران د ځمکی پیژندی اودکانونودپلټنی پوهنتون نه لیدنه ، داستادانودعلمی اومسلکی کچی لوړوالی، د درسی نصاب یا کریکولم سره اشنای، د ایران د پوهنتونود استادانو د تدریس د طریقوسره بلدتیااو دنوموړی پوهنتون داستادانوله علمی اومسلکی تجاربونه ګټه پورته کول. د لابراتوارونو، کتاب خونواو نوروبرخو نه لکه دځینوفعالوکانونولکه داوسپنی او مالګی کانونونه لیدنه.

په پرانسته توګه دانجنیری دیپارتمنت د دری تنو ځوانواستادانو سفر دجرمنی هیواد فرایبرګ پوهنتون ته د یادولووړده چی نوموړی سفر د۱۳۹۴ لمریزکال د ژمی په رخصتیو کی چی دسفر هدف د ځوانواستادانود علمی اومسلکی کچی لوړول، لابراتواری کارونه اودځینوفعالوکانونونه لیدنه وه ترسره شو.