ښاغلی خواجه محمد انور نوری د کابل پولی ټخنیک پوهنتون د مالیې او اداري مرستیال کارمندانو او کارکونکو ته معرفي شول

14 اپرېل, 2019

محفل باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وپخش سرود ملی آغازیافت.متعاقبآ محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد "خالقی " معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن تبریکی به معاون جدید التقررمالی واداری پوهنتون پولی تخنیک کابل ازکارکردهایی محترم غلام اولیا "پوپل" معاون اسبق مالی واداری به نیکی یادآوری نموده وازخدمات صادقانه ایشان تشکروقدردانی نمودند وراجع به دست آوردها،وپیشرفت پوهنتون صحبت نمودند.

بعدآ محترم رئیس منابع بشری وزارت تحصیلات عالی ازکارکردهای معاون مالی واداری اسبق به تشکروقدردانی نموده وبه معاون اداری جدید آرزوی موفقیت نمودند . 

سپس محترم غلام اولیا "پوپل" معاون اسبق مالی اداری ازتمام کارکنان وکارمندان به خاطر همکاری شان با وی تشکرنمودند وبرای معاون جدید مالی واداری کامیابی آرزوکردند . 

همچنان محترم خواجه محمد انور"نوری" معاون مالی اداری ضمن احوالپرسی ازهیت رهبری وکارمندان خواهان همکاری گردیدند.