په کابل کې فرهنګي مرکزونه جوړول

05 دسمبر, 2019

قرار است که در نواحی شهر کابل مراکز فرهنگی اعمار شود بدین منظور محترم فقیر میوند رئیس کمیته فرهنگی ریاست اجرائیه به روز سه شنبه مورخ 12 قوس 1398 به پوهنتون پولی تخنیک کابل تشریف آورده و به ارتباط طرح، دیزاین و نقشه برای اعمار ساختمان مرکز فرهنگی خواهان برگزاری برنامه رقابتی (کانکور) را میان محصلان دیپارتمنت های مهندسی و ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی با شاخص های ذیل گردیدند:

  1. نقشه ها جنبه تطبیقی داشته و شامل نقشه های مربوط مهندسی، دیزاین انجنیری، برق و آب باشد.
  2. نقشه های مهندسی باید شامل طرح پلان ها، نماها، مقاطع، دیتایل و پلان عمومی ساحه باشد.
  3. لست احجام کار با قیمت فی واحد کار باید موجود باشد ( برآورد ابتدایی پروژه)
  4. چگونگی استفاده از نورم ها در قسمت طراحی نقشه های مهندسی.

که از طرف اساتید و مسوولین دیپارتمنت های مذکور مورد استقبال قرار گرفت.