په کابل پولی ټخنیک پوهنتون کې د ورزشکارانو قدرداني

26 مې, 2018

بتاریخ 2جوزا چهار شنبه محفلی  با آیات متبرکه وپخش سرود ملی آغاز متعاقبآ محترم دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکړ" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن خوش آمدید به حاضرین یک بار دیگر قهرمانی های این کانون علمی را  در عرصه ورزشهای مختلف تبریک گفته و وعده هرنوع همکاری را نمودند.

همچنان در این محفل نیز تعداد از مهمانان روی موضوعات مختلف سپورتی بلخصوص قهرمانی های پوهنتون پولی تخنیک کابل در داخل و خارج از کشور به رهبریت پوهنتون و فایل های ورزشکاران تبریک و تهنیت عرض نمودند.

قابل یاد آوری است که ورزشکاران دو ماه اخیر در مسابقات داخل و بیرون از پوهنتون وهمچنان  بیرون از کشور دست آورد های قابل ملاحظه یی به این کانون به ار مغان آورده اند، محفل با تقیم تقدیرنامه و تحایف از طرف رهبریت پوهنتون برای ورزشکاران و گرفتن عکس دسته جمعی پایان یافت.