په افغانستان کې د اوبو سرچینو د مدیریت ملي سیالۍ

11 اپرېل, 2019

مسابقه ملی (مدیریت جامع منابع آب) درافغانستان به ابتکارپوهنحی انجنیری منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل وپوهنتون جرمن قزاق ،شبکه جوانان آسیای مرکزی برای آب ،موسسه DAAD  وچند نهادهمکار، برای محصلان پوهنتون ها که قبلآ دراین برنامه ثبت نام نموده بودند درتالارITاین پوهنتون طی محفلی برگزارگردید .

محفل باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وپخش سرود ملی آغاز یافت . بعدآ محترم پوهنوال محمد نسیم "نسیمی" رئیس پوهنحی نجنیری منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل ازتشریف آوری محصلان ومهمانان تشکری نموده ومعلومات لازم دررابطه به مسابقه ملی "مدیریت جامع منابع آب" ارایه نمودند.

متعاقبآ محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید"کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ازبرگزاری مسابقه متذکره دراین پوهنتون اظهاررضایت نموده وازمسولین قدردانی وتشکری نمودند.

سپس محترم احمد ویس"نصیری" رئیس تنظیم آب وزارت انرژی وآب درمورد اهمیب آب درزراعت وحیات، مدیریت واستفاده درست ازآن بحث نمودند.

همچنان محترم پوهنوال عبدالقیوم "کریمی" مشاوروزارت تحصیلات عالی دررابطه به موضوع سخنرانی مختصرنمودند.

دراخیر، برنامه متذکره ازجانب محترم پوهاند دیپلوم انجنیرعبدالاحد "خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل جمع بندی گردیده وروی تدویرچنین برنامه ها تاکید بیشتر نمودند .