محترم پوهنوال عبدالرشید اقبال د جیولوجي او کانونو پوهنځي ریس وگمارل شو

13 مې, 2019

در نخست محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکړ" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل  درمورد کارکردها ، فعالیت ها وخدمات صادقانه علمی واکادمیک محترم پوهاند دوکتور عبدالشکور"سهاک" صحبت نموده و از ایشان در بست ریاست پوهنحئی جیولوجی ومعادن تشکر وقدر دانی نمودند.

وتقرر محترم پوهنوال عبدالرشید " اقبال" بحیث رئیس پوهنحئی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخینک کابل تبریک گفته و برای شان در امور محوله موفقیت آرزو نمودند.

سپس محترم پوهنوال عبدالرشید " اقبال" از توجه واعتماد هئیت رهبری به ایشان تشکری نموده و وعده دادند تا وظایف محوله خود را صادقانه پیش برده واز هیچ نوع سعی وتلاش دریغ نخواهند ورزید. و خواهان همکاری استادان وکارمندان آن پوهنحئی گردیدند

دراین محفل محترم پوهاند عبدالاحد"خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل معاون علمی و روسایی پوهنحئی های هشتگانه معاون امورمحصلان معاون مالی واداری جمع از استادان و کارمندان این پوهنتون اشتراک داشتند.