له کتاب څخه (په کابل ښار کې د پیاده رونو سره د ښاري سړکونو ډیزاین)؛ د دیپلوم انجنیر بشیر احمد ؛ سدید؛ اثر، پرانسته وشوه

10 دسمبر, 2019

محفل رونمایی از طرف انجمن شهرسازی و مهندسی افغانستان و پوهنتون پولی تخنیک کابل در صالون آی تی پولی تخنیک کابل برگزار گردید.

در نخست محترم دیپلوم شهرساز عبدالمنان "حکمت: رئیس انجمن شهرسازی و مهندسی در رابطه به کارکردهای انجمن و دست آورد های تخصصی، تحقیقی و علمی صحبت نمود و چاپ کتاب آقای سدید را آغاز تحولی در امر کارهای بزرگتر شهری گفت.

متعاقبا محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل؛ در رابطه به اهمیت کتاب های تخصصی و اثر علمی بحث نموده و رونمایی کتاب آقای سدید را مبارک دانسته و با نقد های ارزشمند شان تولید این اثر را گام ارزشمند در غنامندی مباحث شهری بیان نمودند. همچنان در مورد پیاده راه شهری در شهر کابل نقدهای سازنده ای را در رابطه به مدیریت شهری به آدرس مجریان امور سکتور شهری داشتند. 

در ادامه محترم دکتر بشیر احمد "محسین" رئیس پیشین طرح و تطبیق پلان های شهری شاروالی کابل در رابطه به ایجاد مراکز تحقیقی و ارزشمند بودن آن ارزیابی خود را در رابطه به کتاب بیان نمودند.

در امتداد سخن محترم دیپلوم شهرساز مختار احمد "رجب زاده" پژوهشگر مسائل شهری موارد مشخصی را از نقد و رونمایی اثر بیان کرده نیاز های شهر کابل و دیگر شهر ها را به بررسی گرفت و با نقد خوب شان تولید اثر (طراحی پیاده راه های شهری با تأکید بر شهر کابل) را مطابق نیازمندی های شهر کابل دانست و بحث در نظر گرفتن همه اقشار جامعه و الگو برداری از شهر های خوب کشور های جهان را با طرح اجرایی در کتاب؛ توصیف؛ و حس تعلق خاطر نویسنده را ستود.

 با این حال کتاب با حضور اساتید دانشگاه به نقد و کنکاش گرفته شد و پیشنهادات خوبی را نیز اشتراک کنندگان که شامل: اساتید، متخصصان عرصه شهر، محقیقن و شهروندان بودند مطرح و کتاب رونمایی گردید.

محفل سخنرانان ویژه را هریک محترم (پوهاند راز محمد عزیزی استاد دانشگاه، محترم دکتر صدرالدین "تاجک" استاد دانشگاه و معین پلان گزاری شاروالی کابل، محترم پوهندوی داود شاه "فاروق" استاد و آمر دیپارتمنت شهرسازی پوهنتون پولی تخنیک کابل) شامل بود.

در خاتمه نویسنده اثر؛ محترم دیپلوم شهرساز بشیر احمد "سدید" از نقد سازنده اساتید و پژوهشگران استقبال نمود و با تشکری از حاضرین وعده سپرد که با در نظرداشت نیازمندی های شهر از هیچ نوع تلاش در امر سلامت و بهبود شهر دریغ نمی کنند.