د کمپیوټر انجنیری او انفارماتیک ډیپلوم ویش

27 لیندۍ, 1396

د کمپیوټر انجنیری او انفارماتیک ډیپلوم د اووم دوری فراغت