د کابل پولی تخنیک پوهنتون فعالیتونو راپور

05 جولای, 2019

مجلس گزارش دهی ازفعالیت های پوهنتون پولی تخنیک کابل با اشتراک هئیت رهبری، استادان و کارمندان دایر گردید.

درنخست آیاتی ازکلام الله مجید قرائت گردید، متعاقبآ محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر"رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن تشکری ازاشتراک استادان وکارمندان پوهنتون درمورد چگونگی اجراات کاری انجام شده اعم از ،برگزاری نمایشگاه ها ،سمینارها ،ورکشاپ ها، عقد تفاهمنامه ها بادیگر نهاد های علمی واکادمیک، ودست آوردهای علمی وتخنیکی پوهنتون را متعلق به تمام منسوبین دانستند وازکمی هاوکاستی های تدریسی واداری یاد آوری کرده ودررفع نواقص ، مسولین را رهنمائی وسفارش نمودند.

متعاقبآ محترم پوهاند دیپلوم انجنیرعبدالاحد " خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل درمورد مشکلات وراه های حل معضله ترفیعات علمی استادان و سایر مسایل اکادمیک صحبت نموده و درمورد تضمین کیفیت واعتباردهی سهم گیری استادان را جدآ خواستارگردیده ودررفع مشکلات موجوده توجه استادان را جلب نمودند.

دراخیرتعدادی ازاستادان مشکلات وپیشنهادات خودرابیان نمودند که مورد توجه مسولین وهئیت رهبری پوهنتون قرارگرفت .