د کابل پولی تخنیک پوهنتون د کمپیوتر ساینس او د جیوماتیک؛ کدستر پوهنځیونه د فاروغانو د دیپلوموویشل

08 جنوري, 2019

محفل با تلاوت آیاتی چند ازکلام الله مجید وپخش سرود ملی آغازگردید.

متعاقبآ محترم پوهاند دیپلوم انجنیرعبدالاحد " خالقی " معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن تبریک فراغت به انجنیران وفامیل هایشان ،ازاستادان بخاطرتوجه وکوشش درتربیه وتعلیم محصلان تشکروسپاسگزاری نموده وازانجنیران فارغ شده خواستند تاازاندوخته های علمی وتخنیکی شان به طوراحسن استفاده نموده وبه طورصادقانه مصدرخدمت به وطن ومردم گردند.

 

 

 

بعدآمحترم پوهاند مرزامحمد"مرزا" رییس پوهنخی کمپیوترساینس ضمن خیرمقدم حضورمهمانان ،هشتمین دور فراغت محصلان را به آنها وفامیل هایشان تبریک گفتند ،وازدست آوردها وامکانات موجود دراین  پوهنځی یادآوری نموده وخواهان همکاری مقامات ذیصلاح با استادان ومحصلان این پوهنځی گردیدند.

همچنان محترم پوهنوال دوکتورشاه ولی "څرګند"رییس پوهنځی جیوماتیک وکدستراولین دورفراغت محصلان پوهنځی متذکره را به انجنیران وخانواده هایشان تبریک وتهنیت گفته ودرمورد کارکردها ودستآورهای تخنیکی وعلمی پوهنځی جیوماتیک وکدسترمعلومات وتوضیحات مفصل ارایه نمودند.

بعدآ محترم پوهنیارمحمد ضیآ " ثنا " سرپرست معاونیت امورمحصلان فراغت انجنیران را تبریک گفته وازایشان خواست تا بعد ازاین نیزبا اداره پوهنتون درانتقال دانش مسلکی وعملی ازمراجعی ایکه درآنجا وظیفه اجرامینمایند همکاری نمایند تا فارغان دوره های بعدی با توانایی های بیشترشامل کارگردیده ومصدرخدمت بهتربه مردم گردند.

دراخیردیپلوم های انجنیران فارغ شده توسط مسولین واستادان پوهنتون پولی تخنیک کابل برایشان توزیع گردیده و با عکس دسته جمعی محفل خاتمه یافت.