د کابل پولی تخنیک پوهنتون د مسلکی او انکشافی مرکز) (PDC، د غیر ارګانیک ټیکنالوژیو لابراتوار ډیپارټمنټ او د جیوماټیک او کدستر پوهنحٌی د پرانستل مراسم

03 سپتمبر, 2019

محترم پوهنمل عبدالتواب "بالا کرزی" معین علمی وسرپرست وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون پولی تخنیک کابل بازدید نموده  و با محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید" کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل، هیئت رهبری واستادان ملاقات نمودند .

دراین محفل محترم پوهنمل عبدالتواب "بالا کرزی" معین علمی وسرپرست وزارت تحصیلات عالی و محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید" کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ، مرکز انکشاف مسلکی    (PDC)این پوهنتون که جهت ارتقای ظرفیت استادان وکارمندان ایجاد گردیده است وهمچنان لابراتواردیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی و لابراتوارپوهنحی جیوماتیک وکدستر را که ازسوی دفترمحترم HEDP مقیم این پوهنتون تمویل وتجهیز گردیده است افتتاح نمودند وهمچنان ازلابراتوارهای پوهنحی الکترومیخانیک نیزدیدن کردند ، دراین محفل محترم پوهاند دیپلوم انجنیرعبدالاحد "خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل، محترمه پوهنوال قاهره "رسولی" معاون امورمحصلان ، محترم خواجه محمد انور"نوری" معاون مالی واداری ، روسای محترم پوهنحی ها وتعدادی ازاستادان حضورداشتند.