د کابل پولی تخنیک پوهنتون د محصلانو معاون ، د الیکټرو میخانیک او کمپیوټر ساینس پوهنځیو رئیسان معرفي کول

30 جولای, 2019

معاون جدیدالتقرر امورمحصلان و روئسای پوهنحی های الکترومیخانیک وکمپیوترساینس به منسوبین پوهنتون پولی تخنیک کابل معرفی گردیدند .درنخست آیاتی ازکلام الله مجید قرائت گردید .

 متعاقبآ محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر"رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل حضوراستادان ومهمانان را خیرمقدم گفته ازکارکردهای معاون اسبق امورمحصلان وروئسای اسبق پوهنحی های متذکره به نیکی یادآوری نموده ازایشان تشکر وقدردانی کردند. وبرای محترمه پوهنوال طاهره "رسولی"معاون جدید امورمحصلان ومحترمه پوهنوال وحیده "سلطانی" رئیس جدید پوهنحی الکترومیخانیک ومحترم پوهنیارمحمد ضیا "ثنا" رئیس جدید پوهنحی کمپیوترساینس درامورمحوله آرزوی موفقیت نمودند.

بعدآمحترم پوهاند دکتور بری "صدیقی" معین محصلان وزارت تحصیلات عالی پیرامون تغیرات وتعینات پست های اداری صحبت نموده وتقررذوات محترم را برای ایشان تبریک وتهنیت گفتند.

ضمنآ محترمه پوهنوال طاهره "رسولی " معاون امورمحصلان ،محترمه پوهنوال وحیده "سلطانی"رئیس پوهنحی الکترومیخانیک ،محترم پوهنیارمحمد ضیا "ثنا" رئیس پوهنحی کمپیوتر ساینس هریک به نوبه خویش درمورد برنامه های کاری مربوطه شان صحبت نموده ووعده نمودند تا وظایف محوله را به وجهه احسن انجام دهند ومصدرخدمت به وطن گردند.

همچنان به خاطرارج گزاری به خدمات ارزشمند ، به محترم پوهاند مرزامحمد"مرزا" ومحترم پوهنوال سید یوسف تقدیرنامه های ازجانب مقام محترم پوهنتون پولی تخنیک کابل اعطا گردید.

دراین محفل محترم پوهاند دیپلوم انجنیرعبدالاحد"خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل ، محترم رئیس منابع بشری وزارت تحصیلات عالی ،ا ستادان ، وکارمندان حضورداشتند.