د کابل پولی تخنیک پوهنتون بیاکتنه علمی مجلس

03 اکتوبر, 2018

مجلس بازنگری برنامه های علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل، به ریاست محترم پوهاند عبدالاحد "خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل واشتراک روسای محترم پوهنځی های هشت گانه ،سرپرست معاونیت امورمحصلان ،وآمرین دیپارتمنت ها دراتاق جلسات معاونیت علمی دایر گردید.                                                            

 

درنخست محترم پوهاند عبدالاحد "خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل درمورد بازنگری برنامه های علمی وچگونگی شرایط تطبیق آن وگزارش اخذ درجه بلند تضمین کیفیت درسطح پوهنتون،مشکلات وکمی وکاستی های موجود ونقاط قوت پوهنتون صحبت همه جانبه نموده وبه حاضران مجلس معلومات ارایه نمودند .               

 متعاقبآ محترم پوهندوی محمدالله "ابراهیمی" درمورد مسوده پالیسی بازنگری برنامه های علمی وتحصیلی موسسات تحصیلات عالی دولتی وخصوصی (که توسط کمیته موظف دروزارت تحصیلات عالی تهیه گردیده است) وپروسه ارتقا تضمین کیفیت وبازنگری برنامه یک ساله وپنج ساله علمی واکادمیک وبهترشدن آن ، به حاضران مجلس معلومات مفصل وهمه جانبه ارایه کردند.