د کابل پولیتخنیک پوهنتون د رهبرۍ؛ د پوهنحٌیونو ریاستونو او د دیپارتمنتونو آمرین ناسته

04 جنوري, 2020

جلسه هیئت رهبری وآمرین دیپارتمنت ها  روی موضوعات امتحانات سمسترخزانی، فعالیت های کادرهای علمی درکمیته های تحقیقاتی ومسایل دسپلین دایرگردید.​

مجلس باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید آغازیافت.متعاقبآ محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید"کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل پیرامون بهبود پروسه تدریسی درپوهنحی ها وایجاد همآهنگی درامورات کاری ،توسعه وانکشاف مرکزتحقیقاتی صحبت همه جانبه نمودند.​

بعدآ محترمه پوهنوال قاهره "رسولی " معاون امورمحصلان پوهنتون پولی تخنیک گزارش خویش درمورد روندامتحانات سمسترخزانی ، شرایط وضوابط امتحانات، مشکلات ونواقص ایکه درپروسه اخذ امتحانات رونما گردیده بود ارایه نموده ، پیشنهادات خودرادرزمینه بهبود آن ابرازداشتند.که ازطرف هیئت رهبری مورد تائید قرارگرفت .​

همچنان محترم پوهاند دیپلوم انجنیرعبدالاحد "خالقی " معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل ، دررابطه به مسایل مرکزتحقیقاتی پوهنتون وموضوع تشکیلاتی استادان درپوهنتون صحبت نموده وازمسولین واستادان تقاضا نمودند تا نظریات وپیشنهادات خود را درموارد فوق ارایه نمایند .​

دراخیر، مجلس ازجانب محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید"کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل جمع بندی گردیده به مسولان امور  درزمینه رفع نواقصات وکاستی ها هدایات لازم داده شد.​