د ولسم د محصلانو علمی محفل اختتامیه

22 دسمبر, 2018

محفل با تلاوت آیاتی چندازکلام الله مجید آغاز گردید .متعاقبآ محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر" رًیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل درمورد پیشنه کنفرانسهای علمی درپوهنتون ، وگرایش به سوی تحقیق وایجاد مرکزتحقیقی درآینده نزدیک ،پروژهای مرتبط به آن صحبت همه جانبه نمودند.

 بعدآ محترم پوهنیارمحمد ضیا " ثنا " سرپرست معاونیت امورمحصلان با ابرازامتنان وقدردانی ازهیت رهبری وکمیته تدویرکنفرانس علمی ، استادان ومحصلان شامل آن ، نتیجه کنفرانس را قناعت بخش دانستند ووعده توحید وچاپ مقالات مهم را نمودند

 همچنان محترم پوهاند دیپلوم انجنیرعبدالاحد "خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن تقدیراز شاملین کنفرانس متذکره ،محصلان رابه فراگیری دانش وتحقیق تشویق وترغیب نموده ، ابراز

امیدواری کردند تا محصلان ازتوانایی های شان به صورت موثرومثبت استفاده نمایند . ونتیجه هفدهمین کنفرانس علمی محصلان را مثبت وارزنده ارزیابی نمودند

دراخیرسرتفکیت های ایکه به همین مناسبت آماده گردیده بود برای اعضای کمیته تدویرکنفرانس ومحصلان اشتراک کننده توسط هییت رهبری پوهنتون توزیع گردید