د ماکیتونه نندارتون (د اوسیدو کور ) د ساختمانی پوهنحٌی د مهندسی دیپارتمنت محصلان

14 جولای, 2019

ماکیت های (تعمیرات مسکونی حویلی دار) محصلان صنوف دوم دیپارتمنت مهندسی دردهلیزهوائی تعمیرتدریسی به نمایش گذاشته شد .

قابل یاد آوری است که ماکیت های دست ساز توسط - 50 - تن از محصلان مهندسی به رهنمائی محترم پوهنیارفضل الرحمن "اخلاص" تهیه وآماده شده بود که طرف علاقه ودلچسپی بازدید گننده گان قرارگرفت.