د فعالو اتباعو پروګرام معرفي کول ( Active Citizens ) د کابل په پولی ټخنیک پوهنتون کی

21 سپتمبر, 2018

 این برنامه با اشتراک محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل، محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد " خالقی " معاون علمی، محترم پوهنیار سیدمجتبی " ایشانزاده " معاون امور محصلان، نماینده British Council، روسآی پوهنحی ها، استادان، کارمندان و محصلان صنوف مختلف تدویر گردید.

محفل با تلاوت چند از کلام الله مجید و پخش سرود ملی آغاز متعاقبآ محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل از برگزاری همچو محافل اظهار خورسندی نموده افزودند، پوهنتون پولی تخینک کابل  نسبت به سالهای قبل توانمندی رقابت سالم را نه تنها با پوهنتون های داخلی بلکه با کشورهای بیرونی نیز پیدا نموده واز دستاورد های استادان و محصلان این پوهنتون سپاس پگذاری نمودند.

در این محفل راجع به اهمیت،هدف،مفدیت برنامه شهروندان فعال صحبت و تاثیرات آنرا بالای شخص وجامعه ومسئولیت مردم در قبال اجتماع توضیح داده و کارهای رضاکارانه را توسط محصلان و رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل یک گام مثبت تلقی کرده و در پیشرفت کشور خودرا سهیم نمودند که این کارهای رضاکارانه در پوهنتون پولی تخننیک کابل شامل ایجاد سیستم بایومتریک، ایجاد وتطبیق سیستم ارزیابی اساتید (Feedback MOS ) ،ایجاد وتطبیق سیستم ( ELearning  ویا LMS ) رنگمالی جداول توسط محصلان،برنامه ریزی پروگرام ( Active Citizens ) برای حاضرین معلومات ارایه نمودند .

این محفل با سخنان محترم پوهنیار سیدمجتبی " ایشانزاده " معاون امور محصلان خاتمه یافت