د خامو خټو د کارولو په اړه مشورتي ورکشاپ

04 دسمبر, 2019

ورکشاپ مشورتی استفاده از گل خام بنابرهدایت مقام محترم ریاست جمهوری و وزارت محترم تحصیلات عالی  در پوهنتون پولی تخنیک کابل با اشتراک هئیت رهبری استادان پوهنتون پولی تخنیک ومحققان ساختمانی از پوهنتون ها ونهاد های ملی وبین المللی درآن اشتراک داشتند دایر گردید.

ورکشاپ با تلاوت ازآیات کلام الله مجید آغازگردید.

 نخست محترم پوهاند دیپلوم انجنیرعبدالاحد "خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل درمورد استفاده از مواد محلی درساختمان ها وایجاد یک میکانیزم اصولی استفاده آن صحبت نموده از بکارگیری شیوه های جدید از گل خام در سکتور ساخت وسازتاکید نمودند.

وازاشتراک کننده گان کنفرانس تقاضا نمودند تا نظریات شان را در باره تربیه کادر ها دراین رشته بیان نمایند.

 متعاقباً محترم خواجه زبیر"صدیقی" رئیس انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی استفاده از میتود های جدید گل خام را در ساختمان ازنظر اقتصادی ارزان وموثر دانسته و ازمسولین برگزار کننده ورکشاپ متذکره تشکر وقدردانی نمودند.

سپس محترم انجنیر حشمت خلیل"فروز" مسئول مرکز گل خام پوهنتون پولی تخنیک کابل درمورد تجارب اش در زمینه معرفی واستفاده از گل خام در داخل و خارج ازکشور یاد اوری نموده وخواهان همکاری استادان وانجنیران دراین عرصه گردید و فلم کوتا ه از احداث ساختمان های گل خام به نمایش گذاشته شد. هم چنان محترم پوهندوی محمد الله "ابراهیمی" پریزنتیشن ایکه در رابطه به ساختمان های گل خام ترتیب کرده بود روی سلاید تشریح نمود، که طرف توجه وعلاقمندی اشتراک کننده گان ورکشاپ قرارگرفت.

دراخیر اشتراک کننده گان به گروپ های کاری تقسیم گردیدند تا درمورد شمولیت این بخش به پروسه تحصیلی تبادل نظر نمایند. و کنفرانس متذکره از طرف معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل جمع بندی شده مثبت ارزیابی گردید.