د جیوماتیک اوکدسترپوهنحی د کدستر کورسونو ویشیدل

09 جون, 2018

کورس جیوماتیک وکدستر که درپوهنحی جیوماتیک وکدسترپوهنتون پولی تخنیک کابل جهت ارتقای ظرفیت کاری کارمندان اداره مستقل اراضی افغانستان راه اندازی گردیده بود پایان یافت .

محفل باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید آغازگردید ه ،بعدآ محترم پوهندوی شاه ولی "سرگند" رییس پوهنحی جیو ماتیک وکدستر پیرامون نحوه دروس درکورس متذکره معلومات داده وازفارغان کورس خواست تا ازاندوخته های خویش به طور موثراستفاده نموده ومصدر خدمت به کشورومردم خویش گردند.

دراخیرمحفل تصدیق نامه های ایکه به همین مناسبت آماده گردیده بود توسط محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر"رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ،محترم محمد ظاهر "سلطانی"رییس

کدستر اداره مستقل اراضی افغانستان برای فارغان کورس متذکره توزیع گردید.