د جنسي ځورونې غیر تبعیض پالیسۍ او جندر ستراتیژۍ په اړه د پوهاوي ورکشاپ

25 نوومبر, 2019

ورکشاپ آگاهی دهی برای پالیسی منع تبعیض آزار و اذیت جنسی جهت آگاهی دهی برای آمرین ومدیران تدریسی پوهنتون پولی تخیک کابل از طرف آمریت جندر وزارت تحصیلا ت عالی در تالار تکنالوژی معلوماتی دایرگردید.

در نخست محترم خواجه محمد انور؛ نوری؛ معاون مالی واداری پوهنتون پولی تخنیک کابل در مورد برابری جنسیتی واهمیت آن در عرصه های تعلیمی وتحصیلی وشغل و کار نهایت مهم وحیاتی دانسته وبرگزاری ورکشاپ متذکره را برای آمرین ومدیران تدریسی ضروری خواندند.

بعدآ محترمه ملکه ؛ قاسمی ؛ آمر جند وزارت تحصیلات عالی در مورد تبعیض وخشونت جنسیتی وآگاهی دهی تساوی جنسیتی در پوهنتون ها را  یکی از وظایف مهم وعمده آمریت ها ومدیریت های جندر دانسته وتطبیق پالیسی استراتیژی منع خشونت علیه زنان را در پوهنتون ها نیز در آینده راه اندازی خواهند کرد، وخواهان همکاری نهادهای تحصیلی در این زمینه گردید.​

متعاقبآ محترم ؛ مولایی؛ آموزگار آمریت ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری ومحترمه ملکه ؛ قاسمی؛ آمر جندر وزارت تحصیلات عالی، پرزینتیشن  های آماده شده خویش را روی موضوعات ( پالیسی منبع تبعیض وآزار واذیت جنسی) و ( منع وآزار واذیت در محیط کار) ارایه نمودند که مورد توجه ودلچسپی اشتراک کننده گان ورکشاپ قرار گرفت.​