د تاریخي سیمو ساتلو لپاره د 3D ټیکنالوژۍ کارول

08 اکتوبر, 2017

دا کنفرانس د کابل پولی تخنیک  پوهنتون د معلوماتي ټیکنالوژۍ دایر شوی وو د تاریخی سایټونو د ساتنې لپاره د 3D ټیکنالوژۍ کارولو برخه کې حاضرین نو ته  د فرانسوی کمپنی ( Iconem ) لخوا او د  ( Unisco ) په مرسته  معلومات ورکړ شو

په دی سیمینار کی د کابل پولی تخنیک عمومی رییس پوهنوال دپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" ریسانو ، استاذان او محصلان برخه واخسته وو.

همدارنګه یادونه کیږي چې په راتلونکې کې د ښاري پالن جوړونې دریم پړاو دوام لري.