د اوبو او چاپیریالي څیړنو د ملي مرکز ناسته ، د کابل پولی تخنیک پوهنتون

24 اګست, 2019

 جلسه مرکزملی تحقیقات آب ومحیط زیست با اشتراک محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید" کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل، محترم پوهاند دیپلوم انجنیرعبدالاحد"خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل، روسای محترم پوهنحی جیولوجی ومعادن وپوهنحی جیوماتیک وکدستروتعدادی از استادان  درآن مرکز دایرگردید.  درنخست محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید" کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل پیرامون اهداف ایجاد این مرکز، وفرصت های کاری صحبت همه جانبه نموده متخصصان واستادان را به همکاری وسهم گیری در پروژه های تحقیقاتی تشویق وترغیب نمودند.همچنان راجع به ایجاد کمیته های جیولوجیکی روشنی انداخته وخواستارعضویت استادان جیولوجی ومعادن ، جیوماتیک وکدستروسایررشته ها درکمیته های مورد نظرشدند.

دراخیر تعدادی ازاستادان نظریات شان را درزمینه ابرازنمودند.