د انرژۍ په مسلو کې یو ورځ ورکشاپ

18 فبروري, 2019

نخست آیات چند از کلام الله مجید تلاوت گردیده ،سپس محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید" کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولیتخنیک کابل روی ارزش و اهمیت تدویر چنین ورکشاپ های علمی و اکادمیک صحبت کرده و ازنتیجهً حاصله این ورکشاپ ابراز امید واری نمودند .

 بعدآ محترم محمد گل ( خلمی ) سرپرست وزارت انرژی و آب از ایجاد دیپارتمنت انرژی قابل تجدید در پوهنتون پولیتخنیک کابل ابراز خرسندی کرده و آنرا یک ضرورت حیاتی در کشور دانستند .

متعاقبآ محترم امان الله "غالب" رئیس عمومی شرکت برشنا ضمن قدر دانی از دایر نمودن ورکشاپ متذکره ، از تربیه انجنیران در بخش های انرژی آفتابی و بادی در پوهنتون پولیتخنیک کابل را یک ضرورت مبرم و اساسی دانستند.

همچنان محترم پوهنمل دوکتور نجیب الله ( خواجه عمری ) وزیر تحصیلات عالی در مورد نیاز سنجی ادارات سکتوری و تربیه کادر های کار آمد مطابق تکنالوژی عصری در پوهنتون ها و ایجاد رشته های جدید در زمنیه انرژی در پوهنتون های کشور و به خصوص در پوهنتون پولیتخنیک ابراز خوشبینی نمودند .

متعاقبآ انجنیر علی ( ماهر ) نماینده ای موسسه محترم GIZ در مورد پریزنتیشن موسسه متذکره در همین مورد به حاضرین مجلس و شاملین ورکشاپ توضیحات و معلومات مفصل ارایه کردند . در همین زمینه محترم ( غنی زاده ) مشاور وزارت انرژی و آب روی پریزنتیشن استراتیژی انرژی افغانستان بحث نموده و در مورد آن معلومات ارایه کردند

همچنان محترمه سویتا ( سخی ) انجنیر کوردیناتور شرکت برشنا پریزنتیشن تهییه شده آن اداره را به حاضرین و شاملین ورکشاپ معرفی نموده و توضیحات لازم به شاملین ورکشاپ ارایه نمودند .

 

در اخیر ورکشاپ متذکره از جانب محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد " خالقی " معاون علمی پوهنتون پولیتخنیک کابل پیرامون موضوع بحث و ورکشاپ متذکره جمع بندی و نتایج آن مثبت  ارزیابی گردید.

قابل ذکر است که ورکشاپ نظر خواهی در مورد رشته های برق از طرف موسسه ای GIZ شاروالی کابل وزارت شهر سازی و اراضی ، وزارت انرژی و آب ، شرکت برشنا ، احیا و انکشاف دهات موسسه ACCI  اداره عالی محیط زیست به همکاری کشور آلمان و پوهنتون پولیتخنیک کابل برای یک روز برگزار گردیده بود .