د افغانستان د اوبو او چاپیریال د څیړنې د ملي مرکز سرپرست معرفي کول

22 جنوري, 2020

محفل معرفی سرپرست مرکزملی تحقیقات آب ومحیط زیست افغانستان با اشتراک محترم پوهنمل عبدالتواب "بالا کرزی"سرپرست وزارت تحصیلات عالی ، محترم خان محمد "تکل" سرپرست ومعین وزارت انرژی وآب محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمدسعید "کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ،محترم دوکتوروحیدالله " مومند" رئیس پوهنتون علوم طبی کابل (ابوعلی سینا) ، محترم پوهاند دیپلوم انجنیرعبدالاحد"خالقی" معاون علمی ، محترمه پوهنوال قاهره"رسولی" معاون امورمحصلان،محترم خواجه محمد انور"نوری"معاون مالی واداری پوهنتون ،روسای محترم پوهنحی ها ومهمانان برگزارگردید.

محفل با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید آغازگردید متعاقبآ محترم پوهنمل عبدالتواب "بالا کرزی"سرپرست وزارت تحصیلات عالی درموردضرورت وارزشمندی ایجاد مرکز ملی تحقیقات آب ومحیط زیست افغانستان صحبت نموده ازاستادان ومسولین که دراین راستا کوشش نموده وخصوصآ هئیت رهبری پوهنتون پولی تخنیک قدردانی نموده و از حمایت رهبری وزارت تحصیلات عالی به این مرکز اطمینان دادند.

سپس محترم خان محمد "تکل" سرپرست ومعین وزارت انرژی وآب، تحقیقات در مورد آب های افغانستان را ضروری دانسته وازایجاد این مرکزدر پوهنتون پولی تخنیک کابل ابرازخرسندی نمودند.

بعداً محترم دوکتورمحمد وسیم "اقبال" که به اساس حکم مقام محترم ریاست ج.ا.ا بحیث سرپرست مرکز ملی تحقیقات آب ومحیط زیست افغانستان تعین گردیده است، از حضور محققان واستادان دراین محفل تشکری نموده و وعده نمودند تا ازطریق این مرکز کار های موثر وحیاتی برای کشور وجامعه انجام خواهند داد.