د ورکشاپ د کابل د پوليتخنيک د پوهنتون د کيفيت د ښه والي

Date
17 لیندۍ, 1395
Time
09:30 ق.ظ17
Event Type
Conference
Location
Description

د ورکشاپ د کابل د پوليتخنيک د پوهنتون د کيفيت د ښه والي