د ستراتیژیک ماسټر پالن - د قضیې د هرات د مطالعې سيمينار

Date
29 چنګاښ, 1395
Time
08:00 ق.ظ29
Event Type
Community show
Location
Description

د ستراتیژیک ماسټر پالن - د قضیې د هرات د مطالعې سيمينار