د کابل پولی تخنیک پوهنتون نوی کادر ته ضرورت لری 1396 . 10 . 26

26 مرغومی, 1396

د کابل پولی تخنیک پوهنتون د کمپیوتر انجنیری او انفورماتیک پوهنحی په 1396 هجری لمریز کال د لاندی علمی کادر ته ضرورت لری.

د کابل پولی تخنیک پوهنتون نوی علمی کادر ته ضرورت لری

22 لړم, 1396

د کابل پولی تخنیک پوهنتون  په 1396 هجری لمریز کال کی د الکترومیخانیک په پوهنحی کی نوی علمی کادر ته اړتیا لری.

د کابل پولي تخنیک پوهنتون اطلاعیه

14 لړم, 1396

د کابل پولی تخنیک پوهنتون  په 1396 هجری لمریز کال کی د ساختمانی پوهنځی نوی علمی کادر ته اړتیا ولری.

د پولی تخنیک اطلاعیه

21 زمری, 1396

د کابل د پولي ټخنیک پوهنتون اعلانونه

د کابل پولیتخنیک پوهنتون داوطلبۍ

02 زمری, 1396

د کابل پولی تخنیک پوهنتون د شمیر (144 ) خپل داغمه د مالونو د دیګ بېلابېل ډوله د مالی وزارت موافقه د 23/5/1396 هجری خورشیدی لیلام وی .

پاڼې