د کابل پولی تخنیک پوهنتون نوی کادر ته په 1398 کال کی اړتیا لری

22 وری, 1398

 پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی های آتی الذکر خویش  در رشته های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

د کابل پولی تخنیک پوهنتون د ماستری نوم لیکل اعلان

10 وری, 1398

دیپایرتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی پوهنحٌی منابع آّب ومحیط زیست، دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومعدنی پوهنحٌی ساختمانی ودیپارتمنت

د کابل پولی تخنیک پوهنتون نوی کادر ته اړتیا لری

06 وری, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی های آتی الذکر خویش  در رشته های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پاڼې