د کابل پولی تخنیک پوهنتون په ساختمانی پوهنځی د 1398 کال نوی کادر ته اړتیا لری

16 چنګاښ, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

اعلان مجدد

د کابل پولی تخنیک پوهنتون د ترانسپورتی د ودانیو انجنیری او د کیمیاوی تکنالوژی پوهنځی د 1398 کال نوی کادر ته اړتیا لری

16 چنګاښ, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

د کابل پولی تخنیک پوهنتون په ۱۳۹۸ کال کی نوی کادر ته اړتیا لری

02 چنګاښ, 1398

 هنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

د کابل پولی تخنیک پوهنتون په ۱۳۹۸ کال کی نوی کادر ته اړتیا لری

31 غویی, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

د کابل پولی تخنیک پوهنتون په ۱۳۹۸ کال کی نوی کادر ته اړتیا لری

22 غویی, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی های آتی الذکر خویش به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پاڼې