د کابل پولی تخنیک پوهنتون په 1397 کال کی نوی علمی کادر ته ضرورت لری

02 غبرګولی, 1397

د کابل پولی تخنیک پوهنتون په 1397 هجری کال کی د الکترومیخانیک پوهنحی لاندی رشته علمی کادر ته ضوررت لری. 

د کابل پولی تخنیک پوهنتون په 1397 کال کی نوی علمی کادرته ضررت لری

17 غویی, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی در سال 1397 هجری خورشیدی  خویش در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

د پولی تخنیک پوهنتون د 1397 کال نوی علمی کادر ته ضرورت لری

19 وری, 1397

د پولی تخنیک پوهنتون د 1397 کال کی د لاندی برخه کی نوی علمی کادر ته ضرورت لری

د کابل پولی تخنیک پوهنتون په 1397 کال نیوی کارمند ته ضرورت لری

19 وری, 1397

لایحه وظایف بست کارکن خدماتی

عنوان وظیفه: کارکن خدماتی

د کابل پولی تخنیک پوهنتون د کمیونتی کالج خبرتیا 1397

14 وری, 1397

د کابل پولی تخنیک پوهنتون د معلوماتی تکنالوجۍ پروګرام (Information Technology Community College Program) د څلوریمی دوره لپاره

پاڼې