د کابل پولی تخنیک پوهنتون په ۱۳۹۸ کال کی نوی کادر ته اړتیا لری

13 وږی, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی جیولوجی ومعادن خویش در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

د کابل پولی تخنیک پوهنتون په ۱۳۹۸ کال کی نوی کادر ته اړتیا لری

13 وږی, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی جیولوجی ومعادن خویش در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

د کابل پولی ټخنیک پوهنتون په 1398 کال کې د جیولوجی او کانونو په پوهنځي کې نوې علمي کادر ته اړتیا لري.

03 زمری, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پاڼې