د کابل پولی تخنیک پوهنتون د سیلو وچو ډوډۍ او د سیلو روټ تدارکاتو اعلان 1398

23 لیندۍ, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی مقدار ( 315000) کیلوگرام نان خشک سیلو و مقدار ( 21375)

د کابل پولی تخنیک پوهنتون دوه ډوله تیل (ډیزلو او پطرول) د 1398 کال تدارکاتی اعلان

20 لیندۍ, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی دو نوع تیل ( دیزل وپطرول ) مورد  ضرورت وسایط نقلیه وجن

د کابل پولیتخیک پوهنتون د غوښې تدارکاتو اعلان

19 لیندۍ, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی مقدار​ ( 22050) کیلوگرام گوشت سرخی اعلی گاو مورد  ضرور

اعلان تدارکاتی 13 قلم حبوبات پوهنتون پولی تخنیک کابل سال 1398

06 لیندۍ, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی مقدار ( 13) قلم حبوبات مواد اعا

پاڼې