د کابل پولی تخنیک پوهنتون نوی کادر ته اړتیا لری

06 وری, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی های آتی الذکر خویش  در رشته های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

د کابل پولی تخنیک پوهنتون نوی کادر ته اړتیا لری

28 کب, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

د کابل پولی تخنیک پوهنتون نوی کادر ته ضرورت لری

27 کب, 1397

اعلان مجدد کمبود بست:

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحًی تکنالوژی کیمیاوی:

د کابل پولی تخنیک پوهنتون نوی کادر ته ضرورت لری

26 کب, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی های آتی الذکر خویش  در رشته های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحًی ساختمانی:

د کابل پولی ټخنیک پوهنتون په ۱۳۹۷ کال کی نوی کارکوونکی ته ضرورت لری

13 کب, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل به منظور سپردن کار به اهل کار و تطبیق پروسه رتب معاش و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح

پاڼې