د کابل پولی ټخنیک پوهنتون په 1398 کال کې د جیولوجی او کانونو په پوهنځي کې نوې علمي کادر ته اړتیا لري.

25 جولای, 2019

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحًی جیولوجی ومعادن:

  1. دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر با کود.

         28 – 90 – A3 – 08 – 01 – 08 ).

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 03/5/1398 الی 03//61398 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات و تذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.