د کابل پولی ټخنیک پوهنتون په 1397 کال کې نوی علمی کادر ته ارتیا لري

17 نوومبر, 2018

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک طی در سال 1397 هجری خورشیدی  در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

  1. دیپارتمنت انجنیری سیستم معلوماتی با کود ( 28 – 90 – A3 – 01 – 02 – 10 ) یک بست به سویه ماستر ویا داکتر.

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 27/8/1397 الی 27/1397/9 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات و تذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.