د کابل پولی تخنیک پوهنتون په 1398 کل د جیولوجی او معادن پوهنحٌی کی نوی کادرته ارتیا لری

16 اکتوبر, 2019

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی جیولوجی ومعادن خویش در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحٌی جیولوجی ومعادن:

دیپارتمنت جیولوجی انجنیر وهایدروجیولوجی با کود ( 28-90-A3-08-01-08 ) یک بست به سویه دوکتورا، ماستر ویالسانس .

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 23/07/1398 الی 07/08/1398 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.