د کابل پولی تخنیک پوهنتون په 1397 کال کی نوی کاریگر ته ضرورت لری

30 مې, 2018

اعلان دو بست اداری

پوهنتون پولی تخنیک کابل به منظور سپردن کار به اهل کار و تطبیق پروسه رتب معاش و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم  بست «هفتم» نلدوان امریت حفظ ومراقبت و بست «هفتم» آمریت لیلیه خویش را به اعلان می سپارد.

  • لایحه وظایف بست نلدوان

عنوان وظیفه: نلدوان

وزارت/اداره: ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقعیت: کابل

بخش: آمریت مربوطه

بست: هفتم (یک بست)

گزارش دهی: به مدیر مربوطه

گزارش گیری: ندارد

کد: 72 – 05 – 90 – 28

هدف وظیفه: کنترول از سیستم شبکه آبرسانی و واترپمپ های آبرسانی مخازن.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

  1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
  2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.
  3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): توانایی وانجام وظایف مطابق فن یا حرفه مربوطه.
  • لایحه وظایف بست محافظ

عنوان وظیفه: محافظ

وزارت/اداره: ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقعیت: کابل

بخش: آمریت لیلیه

بست: هفتم(یک بست)

گزارش دهی: به آمر مربوطه

گزارش گیری: ندارد

کد: 221 – 005 – 90 – 28

هدف وظیفه: تامین امنیت وکنترول از امنیت لیلیه.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

  1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
  2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.
  3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): ضرورت نیست.
  4.  

اشخاص واجد شرایط از تاریخ 1397/3/6  الی  1397/3/14 میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی و معلومات لازمه را در اوقات رسمی از ساعت 9 قبل از ظهر الی 3:30 بعد از ظهر از مدیریت توزیع فورم مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین اخذ و بعد از خانه پری دوباره با کاپی تذکره تابعیت و خلص سوانح به مرجع مربوطه بسپارند در صورت ضرورت به شماره ذیل 0744877707 تماس گرفته در مورد معلومات داده میشود.