د کابل پولی تخنیک پوهنتون په 1397 کال کی نوی کارمند ته ضرورت لری

23 سپتمبر, 2018

د اداری بست اعلان :

پوهنتون پولی تخنیک کابل به منظور سپردن کار به اهل کار و تطبیق پروسه رتب معاش و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم  بست «هفتم» دریور آمریت تهیه،تدارکات وخدمات  خویش را به اعلان می سپارد.

  • لایحه وظایف بست دریور

عنوان وظیفه: دریور

وزارت/اداره: ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقعیت: کابل

بخش: امریت تهیه،تدارکات وخدمات

بست: هفتم (یک بست)

گزارش دهی: به مدیر مربوطه

گزارش گیری: ندارد

کد: 065 – 05 – 90 – 28

هدف وظیفه: پیشبرد امور راننده گی با در نظر داشت قوانین ترافیکی وانتقال به موقع مامورین مطابق لاحیه وهدایت آمر مربوطه.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

  1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
  2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.
  3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): توانایی وانجام وظایف مطابق فن یا حرفه مربوطه.

اشخاص واجد شرایط از تاریخ 2/ 7 /1397  الی  1397/7/10 میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی و معلومات لازمه را در اوقات رسمی از ساعت 9 قبل از ظهر الی 3:30 بعد از ظهر از مدیریت توزیع فورم مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین اخذ و بعد از خانه پری دوباره با کاپی تذکره تابعیت و خلص سوانح به مرجع مربوطه بسپارند در صورت ضرورت به شماره ذیل 0744877707 تماس گرفته در مورد معلومات داده میشود.