د کابل پولی تخنیک پوهنتون په 1397 کال کی نوی علمی کادر ته ضرورت لری

06 جون, 2018

د کابل پولی تخنیک پوهنتون په 1397 هجری کال کی د الکترومیخانیک په پوهنحی د لاندی رشته علمی کادر ته ضوررت لری.

  1. د میخانیک نظری وتطبیقی څانګه د ( نظری میخانیک  او د ساختمانی میخانیک )  په رشته کی، کود (28 – 90 – A3 – 04 – 03 – 04 ) یو بست د داکتر اویا ماستر په سویه .

د واجد شرایطو متقاضیان کولی شی چی د  15/3/1397 تر 15/4/1397 کال خپل درخواستی د شمولیت لپاره د کابل پولی تخنیک پوهنتون له لاری سخه طی مراحل او د نمراتو ترانسکرپت او د تابیعت تذکری سره د پوهنتون اداره ته مراجعه وکړی.