د کابل پولی تخنیک پوهنتون په 1397 کال کی نوی علمی کادر ته ضرورت لری

23 مې, 2018

د کابل پولی تخنیک پوهنتون په 1397 هجری کال کی د اوبو سرچینو انجنیری او محط زیست په پوهنحی د لاندی رشته علمی کادر ته ضوررت لری.

  1. د اقتصاد رشتوی او تاریخ څانګه  کود (28 – 90 – A3 – 09 – 01 – 05 ) یو بست د داکتر اویا ماستر په سویه .

د واجد شرایطو متقاضیان کولی شی چی د  1/3/1397 تر 31/3/1397 کال خپل درخواستی د شمولیت لپاره د کابل پولی تخنیک پوهنتون له لاری سخه طی مراحل او د نمراتو ترانسکرپت او د تابیعت تذکری سره د پوهنتون اداره ته مراجعه وکړی.