د کابل پولی تخنیک پوهنتون په 1397 کال کی نوی علمی کادر ته ضرورت لری

23 مې, 2018

د کابل پولی تخنیک پوهنتون په 1397 هجری کال کی د الکترومیخانیک پوهنحی لاندی رشته علمی کادر ته ضوررت لری. 

      1- د عالی ریاضیاتو څانګه کود (28 – 90 – A3 – 04 – 05 – 05 )،((28 – 90 – A3 – 04 – 05 – 04 او( (28 – 90 – A3 – 04 – 05 – 02  دری بست د داکتر،ماستر اویا لسانس په سویه .بیاځلی​اعلان .

د واجد شرایطو متقاضیان کولی شی چی د  1/3/1397 تر 15/3/1397 خپل درخواستی د شمولیت لپاره د کابل پولی تخنیک پوهنتون له لاری سخه طی مراحل او د نمرات ترانسکرپت او د تابیعت تذکری سره د پوهنتون اداره ته مراجعه وکړی.