د کابل پولی تخنیک پوهنتون په 1397 کال کی نوی علمی کادر ته اړتیا لری

27 مارچ, 2018

د کابل  پولی تخنیک پوهنتون په 1397 کال کی نوی علمی کادر ته  په لاندې برخو کې، د نويو علمي  کادر ته اړتيا لری 

  • د معلوماتی تکنالوژی څاګه کود  ( 20 – 90 – A3 – 09 – 02 – 04  ) یو بست ډاکټر  او یا ماسټر په سویه  .
  • د کمپیوتر انجنیری څانګه کودونه  ( 20 – 90 – A3 – 08 – 01 – 09  ) او  ( 20 – 90 – A3 – 08  01 – 02 ) دوه بست  داکتر اویا ماستر په سویه .

متقاضیان کولی شی چی د 21 / 1 / 1397 تر 21 / 1 / 1397 ­­نیته خپل درخواستی د شمولیت په خاطر د پولی تخنیک پوهنتون ریاست له لاری سخه طی مراحل  او د خپل  نمراتو ترانسکرپت او د تابیعت تذکری سره  د پوهنتون اداره ته مراجعه وکړی .