د کابل پولی تخنیک پوهنتون په 1397 کال نیوی کارمند ته ضرورت لری

08 اپرېل, 2018

لایحه وظایف بست کارکن خدماتی

عنوان وظیفه: کارکن خدماتی

وزارت/اداره: ریاست پوهنتون پولی تخنیک  کابل

موقعیت: کابل

بخش: آمریت مربوطه

بست: هشتم (یک بست)

گزارش دهی: به مسئول بخش

گزارش گیری: ندارد

کد: 14 – 03 – 90 – 28

هدف وظیفه: پاکی وصفایی دفاتر ومراقبت از اثاثیه واجناس دفاتر رسانیدن اسناد ومکاتیب به مراجع مربوطه.

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

درجه تحصیل: ضرورت نیست.

تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.

مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): ضرورت نیست.

 

اشخاص واجد شرایط از تاریخ 19/1/1397 الی 1/2/1397 میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی و معلومات لازمه را در اوقات رسمی از ساعت 9 قبل از ظهر الی 3:30 بعد از ظهر از مدیریت توزیع فورم مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین اخذ و بعد از خانه پری دوباره با کاپی تذکره تابعیت و خلص سوانح به مرجع مربوطه بسپارند در صورت ضرورت به شماره ذیل 0744877707 تماس گرفته در مورد معلومات داده میشود.