د کابل پولی تخنیک پوهنتون په ۱۳۹۸ کال کی نوی کادر ته اړتیا لری

04 سپتمبر, 2019

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی جیولوجی ومعادن خویش در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحٌی جیولوجی ومعادن:

  • دیپارتمنت استخراج روباز با کود( 28-90-A3-08-04-04) یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ( اعلان مجدد).

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 13/6/1398 الی 27/6/1398 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات و تذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.