د کابل پولی تخنیک پوهنتون په ۱۳۹۸ کال کی نوی کادر ته اړتیا لری

24 جون, 2019

 هنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحًی الکترومیخانیک:

  1. دیپارتمنت فزیک یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر با کود

        28 – 90 – A3 – 06 – 06 – 09 ) .

 

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 2/4/1398 الی 16//41398 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات و تذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.