د کابل پولی تخنیک پوهنتون په ۱۳۹۸ کال کی نوی کادر ته اړتیا لری

21 مې, 2019

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحًی انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی:

  1. دیپارتمنت انجنیری انجنیری راه آهن یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر با کود

28 – 90 – A3 – 07 – 02 – 05 ) .

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 31/2/1398 الی 14//31398 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات و تذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.