د کابل پولی تخنیک پوهنتون په ۱۳۹۸ کال کی نوی کادر ته اړتیا لری

13 مې, 2019

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی های آتی الذکر خویش به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحًی الکترومیخانیک:

  1. دیپارتمنت ریاضیات عالی  یک بست به سویه دوکتورا ماستر ویا لسانس با کود

         ( 28 – 90 – A3 – 06 – 05 – 15 )  اعلان مجدد.

پوهنحًی تکنالوژی کیمیاوی:

  1. دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی یک بست به سویه دوکتورا ماستر ویا لسانس با کود

         ( 28 – 90 – A3 – 07 – 02 – 05) اعلان مجدد.

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 22/2/1398 الی 22//31398 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات و تذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.