د کابل پولی تخنیک پوهنتون په ۱۳۹۸ کال کی نوی کادر ته اړتیا لری

13 مې, 2019

پوهنحًی جیولوجی ومعادن:

  1. دیپارتمنت انجنیری جیولوجی واکنشاف معادن یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر با کود

         ( 28 – 90 – A3 – 08 – 01 – 01 ) .

  1. دیپارتمنت انجنیری هایدروجیولوجی یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر با کود

         ( 28 – 90 – A3 – 07 – 02 – 01) .

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 22/2/1398 الی 22//31398 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات و تذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.