د کابل پولی تخنیک پوهنتون په ۱۳۹۷ کال کی نوی کارمند ته ارتیا لری

12 جنوري, 2019

د ا داری اعلان یو بست

پوهنتون پولی تخنیک کابل به منظور سپردن کار به اهل کار و تطبیق پروسه رتب معاش و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم  بست «هشتم» کارکن خدماتی پوهنحٌی کمپیوتر ساینس خویش را به مدت ( ۱۰ ) روز کاری به  اعلان می سپارد.

…………………………………..  

عنوان .ظیفه    : کارکن خدماتی

وزارت/ ادار ه  : پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقیعت          : کابل

بخش             : پوهنحٌی انجنیری کمپیوترساینس

بست              : ( ۸ ) یک بست

گزارش دهی به  : آمر مربوطه

گزارش گیری از : ندارد

کود : ( ۰۰۹ – ۰۱۰ – ۹۰ – ۲۸ )

  .....................................................

هدف وظیفه : پاکی و صفایی دفاتر حفظ ومراقبت از اثاثیه اجناس دفاتر رسانیدن اسناد و مکاتیب به مراجع زیربط.

  ..................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

  1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
  2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست در صورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه ترجیح داده میشود.
  3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): ضرورت نیست.

اشخاص واجد شرایط از تاریخ19  /10/1397   الی  1397/11/2 میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی و معلومات لازمه را در اوقات رسمی از ساعت 9 قبل از ظهر الی 3:30 بعد از ظهر از مدیریت توزیع فورم مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین اخذ و بعد از خانه پری دوباره با کاپی تذکره تابعیت و خلص سوانح به مرجع مربوطه بسپارند در صورت ضرورت به شماره ذیل 0744877707 تماس گرفته در مورد معلومات داده میشود.