د کابل پولی تخنیک پوهنتون په الکترومیخانیک پوهنحٌی 1398 کال کی نوي علمي کادر ته اړتیالری

23 دسمبر, 2019

اعلان مجدد بار سوم بست کمبود پوهنحٌی الکترومیخانیک: 

دیپارتمنت میخانیک نظری  با کود ( 28-90-A3-06-03-02 ) یک بست به سویه دوکتورا, ماسترویا لسانس.

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 1398/10/1 الی 51/01/1398 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.